มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1892 จำนวน 1 อัตรา
มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1892 จำนวน 1 อัตรา
News Date05 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1892 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีวุฒิการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน โดยต้องเรียนแผน ก และมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75 และระดับปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยม
2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน และสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมืออาชีพ
2.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา
2.4 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งสามารถทุ่มเท และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.6 ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2559
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 
  
 
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7339, 0-3721-7300-4 ต่อ 7010  หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 1035 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ