มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา พษ 606, พษ 607
มจพ. ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา พษ 606, พษ 607
News Date05 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา รหัส พษ 606 พษ 607 สังกัดคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และต้องไปปฏิบัติงาน ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559
2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
          2.1 ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งคนสวย พษ 606
                   - คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือเทียบเท่า
          สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
          2.2 ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พษ 607
                   - ปริญญาตรีทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
3.1 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ  ส.ด. 43  หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3.6 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  6  เดือน
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป 
  
 
ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อาคารบริหาร ชั้น 2 กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุร เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   โทร 0-3721-7334, 0-3721-7300 ต่อ 6603, 6607ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ