มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
News Date31 ตุลาคม 2561
  1. โควตาปวส.  (เรียนดี/พื้นที่) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 9 พ.ย. 61
          2. โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ ศิลปวัฒนธรรม/ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์/ หุ่นยนต์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. – 11 ธ.ค. 61
          3. โควตาเรียนดี/โควตา Portfolio เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 17 ธ.ค.61
             ** เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครถึง 2 ม.ค. 62
             ** เฉพาะคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครถึง 10 ม.ค. 62
          4. โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  เปิดรับสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 17 ธ.ค. 61
          5. โควตาโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับสมัครที่คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 17 ธ.ค. 61
          6. โครงการรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61 – 7 ก.พ. 62
                สอบบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627 และสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัครและดาวน์โหลดข้อมูลการประกาศรับสมัคร ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย/ข่าว-ภาพ