มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > กำหนดการยื่นเอกสารผ่อนผันเกฑณ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการยื่นเอกสารผ่อนผันเกฑณ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
News Date09 กันยายน 2562
นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2542 หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเอกสาร
ขอผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัย จะขอผ่อนผันเกฑณ์ทหารให้ยื่นเอกสารตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
ชั้น 8 อาคาร 40 ปี มจพ. โทร. 02-555-2000 ต่อ 1130
หรือ http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/soldier.html  
และทางเพจ FB : นักศึกษาวิชาทหาร  มจพ.