มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษา I-BIT คณะ ITD สอบผ่านและได้รับใบ Rapid Developer Certification ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพล
นักศึกษา I-BIT คณะ ITD สอบผ่านและได้รับใบ Rapid Developer Certification ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นด้วย Mendix Low-code application development platform
News Date04 เมษายน 2566
         ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ที่สอบผ่านและได้รับใบ Rapid Developer Certification ในการฝึกภาคภาคปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นด้วย Mendix Low-code application development platform โดย Mr. Quang Nhat Tran, TBN Technical Expert ที่ kick off ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
          นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบผ่านและได้รับใบ Rapid Developer Certification A Rapid Developer has a baseline knowledge of the Mendix platform and knows where to find information using the documentation and forum. This certification is proof of your basic Mendix knowledge and demonstrates that you can join a project team and independently build prototypes.  ttps://academy.mendix.com/link/certifications/23/rapid ในการฝึกภาคภาคปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นด้วย Mendix Low-code application development platform โดย Mr. Quang Nhat Tran, Technical Expert บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัดเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นด้วย Mendix Low-code application development platform https://www.mendix.com Low-code by Mendix เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ Low-code ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
          Low-code platform คือเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาพ (Model-Driven Development)
โดยการลาก วาง แล้วเชื่อมโยงคำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้าง Flowchart ก็สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ได้ทั้งแบบ Web App, Mobile App, PWA, Microservice, API service หรือ Service composition พร้อมตัวช่วยและเครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจมากมาย ช่วยลดระยะเวลาในพัฒนาและช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด https://tbn.co.th TBN Corporation Plc. ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2008 เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจด้วย Low-Code แห่งแรกของไทย และเอเชีย โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Low-Code และ AI-Driven และสร้าง Digital Transformation เพื่อยกระดับธุรกิจคู่ค้า ให้ไปสู่ระดับภูมิภาค มีภารกิจที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาในการทำ Digital Transformation แก่ธุรกิจคู่ค้า ด้วยการเพิ่มมูลค่า ความเร็ว และประสิทธิภาพในงบประมาณที่กำหนด

นันฐิกา/ข่าว
รุ่งนภา/เผยแพร่