มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษา
หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวนักศึกษา > การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา มจพ. ปีการศึกษา 2566
การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา มจพ. ปีการศึกษา 2566
News Date26 ธันวาคม 2566

นักเรียน นักศึกษา มจพ. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้
>> วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ / ครั้ง 30,000 บาท
>> ทุนประกันภัยอื่นตามตารางแผนความคุ้มครอง 
– สูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.2) : 300,000 บาท
– เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ : 300,000 บาท 
– ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีพักรักษาตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากอุบัติเหตุ (พักในโรงพยาบาล) : 30,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมที่ sa.op.kmutnb.ac.th/healthcenter


วันชนะ ศรีแก้ว / ข่าว
พรทิพย์ กองแก้ว /เผยแพร่