มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
กิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส สำนักงานอธิการบดี มจพ.
News Date04 สิงหาคม 2563
รศ.ดร. สันชัย  อินทพิชัย  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  มจพ. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day  “มจพ. 5 ส  พัฒนา จิตอาสาวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส สำนักงานอธิการบดี  ผศ.ดร.กฤษชัย  ศรีบุญมา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงาน
          สำนักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองส่งเสริมวิชาการ และกองกลาง ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี และการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี ให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานอธิการบดี และเพื่อให้การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีให้น่าอยู่ สร้างนิสัยในการจัดสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ สมเกษ ถ่ายภาพ