มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
กลุ่มมิตรผลดูงานการให้บริการวิชาการการเรียนการสอนด้าน Robotics คณะครุศาสตร์ฯ
News Date07 มิถุนายน 2562
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  และคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ กรรมการบริษัท กลุ่มมิตรผล และดำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กลุ่มมิตรผล ได้เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  การให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้าน Robotics และโปรแกรม Coding สำหรับนักเรียน และเยี่ยมชมห้องประลองและปฏิบัติการของภาควิชาที่ใช้การเรียนการสอนด้าน Robotics ณ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและประลองรวมของคณะ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อไป
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ประจักษ์เวช ถ่ายภาพ