มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
กองกิจการนักศึกษา มจพ. ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565
News Date22 เมษายน 2565
กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มจพ. เริ่มเปิดระบบให้กู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้
กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ลักษณะที่ 4  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองทุน
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1643000016
ช่องทางการติดตามข้อมูล/ข่าวสาร  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มจพ.
กทม. :  กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา มจพ. ชั้น 4 อาคาร 40 ปี  โทร 02-555-2000 ต่อ 1150
ปราจีนฯ:  กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา มจพ. ชั้น 1 อาคารบริหาร  โทร 037-217300 ต่อ 7331 , 037-217315
ระยอง:  กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา มจพ. ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ โทร 038-627-000 ต่อ 5104
พัทธนันท์/ข่าว
สายป่าน/ข้อมูล