มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
กองคลังร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. จัดอบรมด้านการเงินการคลัง
News Date09 พฤศจิกายน 2565
ผศ.ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง ความรับผิดชอบด้านการเงิน สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ในวันพุธที่   9   พฤศจิกายน  2565  เวลา  08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเงินการคลังและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการในด้านการเงินการคลัง    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก จัดโดย กองคลังร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.
 
ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ