มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มจพ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง รุ่นที่ 12
News Date12 พฤษภาคม 2565
ผศ. วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง รุ่นที่ 12 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 51 คน โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ ได้แก่
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ  เมธาภัทร อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  3. อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ทองผาสุข  (เกษียณอายุราชการ)
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  สระบัว  (เกษียณอายุราชการ)
  6. อาจารย์สุชาติ  โพธิ์ศรี (เกษียณอายุราชการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารจัดการ วิชาการ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติในภาพรวม จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 11 รุ่น เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์งาน สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในตำแหน่งของตนเอง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร กอปรกับมหาวิทยาลัยมีมติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรสมรรนถะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง พร้อมทั้งมีคู่มือสมรรถนะตามภาระงานจึงจำดำเนินการต่อสัญญาลักษณะประจำได้ต่อไป โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม อ.ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป เป็นผู้แทนในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน และ คุณประคอง ไชยกิจ ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมอบของที่ระลึกให่แก่วิทยากร ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
วรรณพร/ข่าว
พัทธนันท์/เรียบเรียง
สมเกษ/ภาพ