มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
News Date08 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ คณะกรรมการประจำบูธและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องผ่านการตรวจจับโดยเดินผ่านเครื่องสแกนตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น. และจะปิดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้ที่เดินผ่านเข้าออกในมหาวิทยาลัยสามารถเดินเข้าทางประตูรั้วที่ติดกับบริษัทซีแพ็ค ได้จนถึงเวลา 08.45 น. หลังจากนั้นงดการเดินเข้าออกเพื่อรอรับเสด็จ จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางในการถือปฎิบัติ
พัทธนันท์/ข่าว