มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. โครงการ 3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน ในโอกาสสำเร็จการศึกษา
News Date14 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. จากการที่วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น (Hochschule Bremerhaven) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโครงการ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน โดยเป็นความร่วมมือในหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากเยอรมันจะต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดจำนวน 3 ปี และเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการอีก 1 ปี นักศึกษาจากทั้งสองประเทศจะได้ปริญญาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในรุ่นที่ 1 มีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวภูสุดา เยี่ยมอภิชาติ    2. นางสาวสุขหรรษา อยู่ดี    3. นางสาวพิสิษฐา กวดโท
4. นายวโรตม์ พรหมฤทธิ์    5. นายกฤตชัย ไชยพุฒ  และ Mr. Felix Peter Michael Huamann นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น (Hochschule Bremerhaven) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนักศึกษาทั้งหมดได้สำเร็จการศึกษาจากความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกใน มจพ. ที่มีความร่วมมืออย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน มีผู้เรียนจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ในรูปแบบหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree)  โดยนักศึกษาทั้งหมด มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยม ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น และยังได้รับปริญญา (เกียรตินิยม) จาก มจพ. อีกด้วย นอกจากนั้นนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติทั้ง 5 คนยังได้รับทุนการศึกษาในระหว่างเรียนของ The German Academic Exchange Service (DAAD) ด้วย ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ที่มุ่งเน้นการเรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและศาสตราจารย์ (Professor) ชาวต่างประเทศ”  
ทั้งนี้ รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักศึกษาของเราแสดงให้เห็นศักยภาพในการเรียนและการปรับตัวร่วมกับนักศึกษาชาวเยอรมันและนักศึกษานานาชาติได้เป็นอย่างดี  ในอนาคตวิทยาลัยนานาชาติมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ อาทิ โครงการความร่วมมือกับ Transilvania University of Brasov ประเทศโรมาเนีย ผ่านโครงการ Erasmus+ ซึ่งจะสนับสนุนทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน, โครงการ 4+1 ตรี+โท มจพ.-ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้วุฒิปริญญาโท ในสาขาการจัดการทางวิศวกรรม (Master of Science in Engineering Management) เป็นต้น”
นักศึกษาที่สนใจเรียนในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถสมัครเรียนได้ตามโครงการดังต่อไปนี้
  • โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (รับคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ) สมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
  • โครงการรับกลางร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (ADMISSION 2) สมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
  • โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 4  รับสมัครผู้ศึกษาในหลักสูตรไทย, หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรนานาชาติในประเทศและต่างประเทศ (รับคะแนน GCE, GED, ระบบนิวซีแลนด์, SAT, GSAT และ CU-AAT) สมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2564  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. สามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ
พัทธนันท์/ข่าว
ศุลิฎา/ข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
โทร: 02-555-2000 ต่อ 2811, 2812
มือถือ:  092-742-4458
Email: admission@ic.kmutnb.ac.th
เว็บไซต์: http://inter.kmutnb.ac.th
Line ID: ickmutnb