มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คุณรู้จัก “วิลล่าวิชาลัย” ไหม!! ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
News Date25 เมษายน 2562
เมื่อเอ่ยนาม “วิลล่าวิชาลัย” หลายคนอาจรู้จักและอาจเคยได้ยิน แต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักและไม่คุ้นเคยว่าคืออะไร  เช่นเคยวันนี้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ.  พามารู้จักโรงแรม “วิลล่าวิชาลัย” เป็นอาคารปฏิบัติการ
การท่องเที่ยวและโรงแรม วิลล่าวิชาลัย ให้แก่นักศึกษาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   วิทยาเขตปราจีนบุรี “วิลล่าวิชาลัย” มีห้องประชุมสำหรับจัดประชุมสัมมนา  ห้องประชุม Convention Room สามารถรองรับแขกมาสัมมนาได้ประมาณ 150 คน (แบบ Class Room หรือ Theater) โต๊ะจีน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รองรับได้ประมาณ 25 โต๊ะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และยังรับจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ  สถานที่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพ
          ผศ.ดร.สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์  หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดเผยว่า โรงแรม “วิลล่าวิชาลัย” เป็นอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรมของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ชื่อหลักสูตร บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม) ชื่อภาษาอังกฤษ BBA : Bachelor of Business Administration in Tourism  and  Hotel  Management  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในภาคการบริการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม  ซึ่ง มจพ. ต้องการให้นักศึกษาในภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ได้ใช้สถานที่ในการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงและเกิดทักษะความชำนาญในการทำงานเหมือนกับในสถานประกอบการจริงในธุรกิจโรงแรม ดังนั้น อาคารปฏิบัติการโรงแรมวิลล่าวิชาลัย จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองทักษะการเรียน การทำงานที่สำคัญในธุรกิจโรงแรมในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการทำงานด้านห้องพัก (Housekeeping) ทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ทักษะด้านการต้อนรับส่วนหน้า (Front) ทักษะด้านการจัดประชุมสัมมนา (Meeting & Convention) และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีจะเปิดรับนักศึกษาที่จบจากทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 และ ปวช. ชั้นปีที่ 3 เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มีทั้งหมด 2 หลักสูตรได้แก่ 1) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 2) หลักสูตร 3 ปีต่อเนื่อง (เปิดรับสมัครในปี พ.ศ.2562 เป็นปีแรก) ส่วนค่าเทอม 19,000 บาท โดยประมาณ
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นหรือความสนใจของนักศึกษาในส่วนของท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี และ ส่วนภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ตราดฯ และ ในส่วนกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี ด้วยกันหลายปัจจัย อาทิ 1) เป็นหลักสูตรที่สอนทั้งการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม และธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกมิติในอุตสาหกรรมบริการ  2) มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นธรรมชาติ บรรยากาศดี อากาศดี ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก 3) ผู้ปกครองอยากให้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของ มจพ. และบรรยากาศเหมาะแก่การเรียน 4) คำแนะนำจากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วว่าที่วิทยาเขตปราจีนบุรี บรรยากาศเหมาะแก่การเรียน ครู-อาจารย์สอนให้ความเป็นกันเองมีความใกล้ชิดในการเรียน และการดูแลการปรับตัวในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และ 5) อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น
โรงแรมวิลล่าวิชาลัยนอกจากจะให้นักศึกษาได้เรียนฝึกปฏิบัติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังอนุญาตให้เปิดบริการต้อนรับบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ โดยมีอัตราการให้บริการและลักษณะห้องดังนี้ 1) Superior Room (Twin Bed) ราคา 700 บาท 2) Family Room (Triple bed) ราคา 1,000 บาท และ3) Executive Room (King Size Bed)  ราคา 1,100 บาท อัตราค่าห้องพักไม่รวมอาหารเช้า สำหรับค่าเช่าห้องประชุม เต็มวัน (8 ชม.) ราคา 10,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)  และค่าเช่าห้องประชุม ครึ่งวัน (4 ชม.) ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์) การเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันของตลาดทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะความชำนาญในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการบริการ หลักสูตรดังกล่าวจึงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของตลาดอุตสาหกรรมบริการอย่างดีที่สุด
สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่ โรงแรมวิลล่าวิชาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 092-439-8497 หรือ 037-217-340 ต่อ 405
ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ