มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 The 15th National Conference on Technical Education(NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 The 10th International Conference on Technical Education (ICTechED10)
News Date23 พฤศจิกายน 2565
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 The 15th National Conference on Technical Education(NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 The 10th International Conference on Technical Education (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร โดยจัดการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)
มีการจัดประชุมสัมมนาโดยภาพรวมและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีการระดมความคิดเห็น ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้กับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และผู้สนใจทั่วไปจากทั่วประเทศและต่างประเทศ
                        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งบทความวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) ทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th หรือ ติดต่อ คุณวลัยพร ยอดคำมี E-mail: ncteched@fte.kmutnb.ac.th และ
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICTechED10) ทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th หรือติดต่อ คุณศิริพร ยางสวย E-mail: icteched@fte.kmutnb.ac.th
สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3221 และ 3201
โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ซึ่งวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)
 
การนำเสนอผลงานวิจัยภาษาไทยสำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) และภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICTechED10) ภาคบรรยาย (Oral Presentation) แบ่งกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
o อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education)
o วิศวกรรมเครื่องกลและการศึกษา (Mechanical Engineering and Education)
o วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (Electrical Engineering and Education)
o วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education)
o เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและทางเลือก (Renewable and Alternative Energy Technology)
o เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
o คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer Education)
o เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for Education)
o นวัตกรรมการศึกษาและสื่อดิจิทัล (Educational Innovation and Digital Media)
o การจัดการและการบริหารการศึกษา (Educational Management and Administration)
o การจัดการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Vocational and Higher Education Management)
o หลักสูตรการสอนและการฝึกอบรม (Curriculum and Training)
o รูปแบบการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern Learning Mode)
o การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Measurement and Evaluation)
o การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning)
o การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning)
o การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)
o การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
o เทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ (Railway Technology and Modern Transports)
o สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other related topics)
 
การส่งผลงานวิจัยและเงื่อนไขการส่งผลงานวิจัย
ผู้เสนอผลงานสามารถส่งผลงานวิจัย
NCTechED15 ผ่านทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/?page_id=25  และ  
ICTechED10 ผ่านทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th/?page_id=46
โดยมีกำหนดการดังนี้
1) วันสุดท้ายของการรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Submission of Full paper) : 17 มีนาคม 2566
2) แจ้งผลการพิจารณาผลงานวิจัย (Notification of Acceptance) : 7 เมษายน 2566
3) ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Submission of Final Manuscript) : 8 พฤษภาคม 2566
4) ลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม (Registration and Fees) : 8 พฤษภาคม 2566