มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเรียนดี และประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ปี'65
News Date22 กันยายน 2564
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio  รายละเอียดดังนี้ 1) หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ 2) หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564  รายละเอียดโครงการสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.fte.kmutnb.ac.th
      สนใจสามารถสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
 
ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ