มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี’ 62
News Date11 มิถุนายน 2562
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ. ประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม พร้อมด้วยรศ. ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ได้ให้โอวาทนักศึกษาใหม่  ในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ทั้งนี้ยังทำงานร่วมกับส่วนอื่นๆ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในรั้ว มจพ.  ข้อควรปฏิบัติระหว่างศึกษาใน มจพ.  การใช้ห้องสมุด การชี้แจงข้อมูลและอรรถประโยชน์ของบัตรนักศึกษา การใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาและสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ  การเสวนา เรื่อง “ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ใน มจพ.” และการชี้แจงงานของสโมสรนักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ โดยกลุ่มสันทนาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ประจักษ์เวช ถ่ายภาพ