มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ บ. ไทย ไลอ้อน เมนทารี
News Date28 มีนาคม 2562
ผศ.พีระศักดิ์  เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง นางสาวมณิสรา  อิ่มสำราญรัชต์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด โดยมี  ผศ.ดร.รณินทร์ กิจกล้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  ผศ.ดร.สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์ หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  นางสาวลัดดา ภูสิงหา หัวหน้างานอาวุโส บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด และ  นางสาวอุษาวดี นกแก้ว หัวหน้างานอาวุโส บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมบริการ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการสร้างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชาการและสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งในด้านวิชาการทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมบริการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงถึงเจตจำนงในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการได้ในอนาคต
 
ศศิกานต์ / ข่าว-ภาพ
 
เว็บไซต์เดิม