มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดสัมมนาวิชาการแนวทางการบูรณาการเพื่อพัฒนา EEC สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
News Date02 ธันวาคม 2564
           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นที่ 7  จัดสัมมนาวิชาการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ความสำคัญของเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ แนวทางการบูรณาการ  ร่วมกันของทุกภาคส่วนและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากนโยบายเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ”  ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ 2564  เวลา 13.00-16.00 น. ในรูปแบบ  Virtual Seminar  เพื่อเตรียมความพร้อมและพลิกโฉมพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าสู่ยุคดิจิทัล สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ไปด้วยกัน  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร  อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นองค์ปาฐกรับเชิญกิตติมศักดิ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านมุมมองและแนวคิดในหัวข้อดังนี้
          1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับโครงการพัฒนาของภาครัฐ  โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดระยอง 4 สมัย
          2. มุ่งสู่ศูนย์กลางการลงทุนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท   โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          3. ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอัจฉริยะ  โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 - 2562)
         4. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย โดย คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
         ขอเชิญผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ ร่วมฟัง รับชมผ่านช่องทาง Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มจพ.  และผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดย Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom ลิงก์   https://forms.gle/oNkvxkzNNQwFeLSi6 
         รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://fbakm.com Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง  โทรศัพท์ 038-627-021 , 061-583-0775 , 065-641-5585  YouTube : FBA CHANNEL

ขวัญฤทัย ข่าว