มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มจพ.ร่วมสัมมนา “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ระยะ 20 ปี”
News Date10 มิถุนายน 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ระยะ 20 ปี วัตถุประสงค์เพื่อขอรับแนวนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2) วิจัยและพัฒนา 3) บริการวิชาการแก่สังคม และ 4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสัมมนาเพื่อขอรับแนวนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 เป็นการสัมมนาโดยนำแนวนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย จากระยะที่ 1 ถ่ายทอดสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการบริหาร ด้านการวางแผน ด้านวิชาการ และด้านวิจัย ของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ณ โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
กองแผนงาน/ข้อมูล-ภาพ