มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้บริหารสถาบันภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
News Date19 กันยายน 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Nath Bunroeun Secretary of State Ministry of Education, Youth and Sport of the Kingdom of Cambodia  และคณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้บริหารสถาบันภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะทำงานฝ่ายการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. หลังจากนั้น เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องทดลอง สื่อการเรียนการสอน ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรตรการสอนอาชีวะศึกษา สาธิตการทำงานของห้องแล็บและเครื่องมือทดสอบ ณ ห้องปฎิบัติการวัสดุวิศวกรรม จากนั้นเยี่ยมชม ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม และห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากนั้นชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ตามรอยการผลิตครูช่างในรูปแบบเยอรมัน  ห้องปฎิบัติการฝึกครูช่างสาขาไฟฟ้า ครูช่างสาขาเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยทุกชิ้นงานได้รับความสนใจเป็นอย่างดีเยี่ยมจากคณะผู้เข้าชมศึกษาดูงาน  
ในการนี้มีนักศึกษากัมพูชา ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จากวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. จำนวน 6 คน เข้าร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชาที่มาศึกษาดูงาน พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้ยังมีนักศึกษากัมพูชาที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ตามคณะต่างๆ ของ มจพ. อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ TGGS เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ