มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” (Turning Crisis into Opportunity in the Age of AI and Automation)
News Date18 กันยายน 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้การต้อนรับ ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งให้เกียรติมาในนามผู้แทน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และมี คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” (Turning Crisis into Opportunity in the Age of AI and Automation) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียติเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังนี้ คุณวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศาสตราจารย์ ดร.วันประชา  เชาวลิตวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ดำเนินรายการเสวนา โดยคุณนิติรัฐ  บัวจันทร์ การสัมมนาวิชาการระดับชาตินี้จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่น 12 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาวะ Disruption ของเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และแนวทางการปรับตัวทางธุรกิจ (Business Transformation) ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ