มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิทย์ฯ มจพ. จัดงาน Science Exhibition & Co-Op Day 2020
News Date06 กุมภาพันธ์ 2563
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ Science Exhibition & Co-Op Day 2020 และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษา จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร อาหารและแวดล้อม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์  รวมถึงการนำเสนอและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ประเภทผลงานนวัตกรรม  ประเภทผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งบูทนิทรรศการจากบริษัทต่างๆ งานนี้จัดแสดงวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขวัญฤทัย ข่าว – ภาพ