มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงาน Science Exhibition Day 2023
News Date17 มีนาคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Science Exhibition Day 2023 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งเป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างแนวคิดในการทำงานวิจัย และสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง ต่อยอดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งนี้การทำงานวิจัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นรากฐานการสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการสร้างคุณค่าทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการงานวิจัยเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ภาพ
อ.ปิยะฉัตร/ข้อมูล