มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Chemistry Olympaid : TChO)
News Date21 กุมภาพันธ์ 2563
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานร่วมในพิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Chemistry Olympaid: TChO) วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. และจัดการแข่งขันในระดับชาติ เพื่อเป็นตัวแทนในระดับประเทศ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียน และคณาจารย์ด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตราฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาเคมีของประเทศต่อไปในอนาคต โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ รวมถึงช่วยนักเรียนให้มีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ จึงจัดให้มีศูนย์ อบรมทั่วประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ
ในปีนี้ มูลนิธิ สอวน. มอบหมายให้ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา คงพรม หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม กล่าวถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ครูผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และนักศึกษาพี่เลี้ยงช่วยงาน รวมทั้งสิ้น 250 คน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะผู้จัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ