มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง "Share and Learn: Research and Development in BCG (Bio-Circular-Green) Economy and Collaboration with Industries"
News Date11 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง "Share and Learn: Research and Development in BCG (Bio-Circular-Green) Economy and Collaboration with Industries"  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/cGHK94LUmqvzY8BEA ก่อนวันงานเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 8124
พัทธนันท์/ข่าว
ปาณิสรา/ข้อมูล-ภาพ