มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใน 6 หลักสูตร ดังนี้
News Date08 ตุลาคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ ใน 6 หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

สาขาวิชา

อักษรย่อ

จำนวนที่เปิดรับ
1. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-EE 10
2. วิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-RE 10
3. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) I-Ch.E 10
4. วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) I-MATE 10
5. วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) I-AE 10
6. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) I-ME 10
           
รอบที่ 1
วันที่   1 กันยายน 2562                                                     ส่งเอกสารการสมัคร
วันที่   2 ธันวาคม  2562                                                     วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันที่ 11 ธันวาคม  2562                                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 18 ธันวาคม  2562                                                     สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 ธันวาคม  2562                                                     ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
รอบที่ 2
วันที่ 15 ธันวาคม 2562                                                      ส่งเอกสารการสมัคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563                                                   วันสุดท้ายของการรับสมัคร
วันที่ 2 มีนาคม 2563                                                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 16 มีนาคม 2563                                                       สอบสัมภาษณ์
วันที่ 1 เมษายน 2563                                                        ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายหรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการไทย
ยื่นหลักฐานการสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • Scholastic Aptitude Test (SAT) โดยมีผลรวมของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษภาคการอ่านและคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 1000 คะแนน และคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  • International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) หรือ General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ General Certificate of Education (GCE) โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า C อย่างน้อย 5 วิชา และต้องมีวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์รวมอยู่ใน 5 วิชานั้นด้วย หรือ
  • ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ
  • ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร
มีคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
TOEFL     ไม่ต่ำกว่า 450    คะแนน หรือ IBT 45 หรือ CBT 133
TOEIC   ไม่ต่ำกว่า 500    คะแนน    IELTS    ไม่ต่ำกว่า  4.55   คะแนน  K-STEP   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  55
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Letter of recommendation)
จดหมายแสดงเจตจำนง (Cover Letter)  สำเนาผลสอบ SAT หรือ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ
วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ciep@eng.kmutnb.ac.th
2.สมัครด้วยตนเองโดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ Center for International Engineering Programs (CIEP), Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  โทร. 02 555-2000 ต่อ 8146 8110 โทรสาร 02 585-6149
พัทธนันท์/ข่าว
อ.ธนพร/ข้อมูล