มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด
News Date29 กรกฎาคม 2563
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และ รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้ร่วมผลิต “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” และร่วมถวายแด่ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี จ.กรุงเทพมหานคร โดยติดตั้งไว้ที่วัดเสมียนนารี ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นจุดแจกจ่ายข้าวสารให้กับชาวบ้านผู้ที่เดือดร้อนสามารถมารับข้าวสารฟรีได้ตามสิทธิ์ที่ทางวัดกำหนด โดยมีต้นแบบแนวคิดจากต่างประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)) ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยตกต่ำ ทำให้มีผลกระทบไปถึงสภาวะความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชากรที่มีรายได้น้อย ทำให้ขาดรายได้และไม่มีเงินเพียงพอในการซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวในแต่ละวัน  ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยในสังคม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จึงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” ส่งมอบให้กับวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสังคมสืบต่อไป ณ วัดเสมียนนารี เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร/ข้อมูล