มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. จัดงานนิทรรศการ 4 คูณ 4 OFF ROAD
News Date12 กันยายน 2562
นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ 4 คูณ 4 OFF ROAD วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านงานศิลปะและเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้แนวคิด (concept) ของปีนี้ คือการท่องเที่ยวไร้รอยต่อซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในเขตปริมณฑล 5 จังหวัด ใกล้กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ภายในงานนิทรรศการมีผลงานออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 โดยมีชิ้นงานออกแบบที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งมีของที่ระลึกจัดจำหน่ายโดยเป็นงานฝีมือของนักศึกษา จัดแสดง ณ ATIRIUM BUILDING KMUTNB ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562
 พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ