มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
News Date20 กันยายน 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมมือและก่อให้เกิดความรู้ ความชํานาญทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทักษะ จากการได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักสูตร และรายวิชาที่คณะได้ดําเนินการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ อาจารย์ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรที่สามารถรองรับการ เรียนการสอน และปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาหลักสูตรในด้านการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยผ่านการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือก่อให้เกิดโครงการต่างๆ ร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565
พัทธนันท์/ข่าว
คณะสถาปัตย์ฯ/ภาพ