มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัคร น.ศ ระดับปริญญาตรี ปี' 65 จำนวน 3 หลักสูตร
News Date04 พฤศจิกายน 2564
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) สามารถสมัครผ่านช่องทางได้ดังนี้  Tcas1 ประกอบด้วย โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาสะเต็มศึกษา โควตาเรียนดี และโควตา PortFolio Tcas2, Tcas3 และTcas4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธีราพร 037-217-312 ต่อ 7900 อ.ดร.พัชรี (097-2520688) อ.ดร.เปรมศักดิ์ (063-0541379) หรือ เว็บไซต์  http://www.agro.kmutnb.ac.th/ และhttps://www.facebook.com/aikmutnb

ขวัญฤทัย ข่าว