มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัคร น.ศ ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/67
News Date20 มีนาคม 2567
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ภาควิชา
การบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีรายละเอียดในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 
          1) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  ค่าเทอม  คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน โดยประมาณ 20,000 บาทต่อเทอม [CODE : MDNS]  โดยจำแนกเป็น 2 หลักสูตร คือหลักสูตรนอกเวลาราชการ แผน 2 แบบวิชาชีพ เรียนค่ำ เวลา 18.00 - 21.00 น. ค่าเทอม เหมาจ่าย 45,000 บาทต่อเทอม [CODE : S-MDNS ค่ำ]
          2) หลักสูตรนอกเวลาราชการ แผน 2 แบบวิชาชีพ  เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ค่าเทอมเหมาจ่าย 45,000 บาทต่อเทอม [CODE : S-MDNS เสาร์-อาทิตย์] รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) : https://www.itd.kmutnb.ac.th/itd-admission/master/MDNS/
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
          1) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก แบบ 2.1 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเทอม คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน โดยประมาณ 40,000 บาทต่อเทอม [CODE : DDNS]  รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) : https://www.itd.kmutnb.ac.th/itd-admission/doctor/DDNS/
 
          การรับสมัคร ช่วงที่ 3  ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2567
สมัครออนไลน์ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/   หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากภาควิชาโดยตรง Line : https://lin.ee/SzZvEz9


ขวัญฤทัย ข่าว