มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โควตา ปวส.
News Date06 สิงหาคม 2564
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โควตา ปวส.
ประเภทที่เปิดรับสมัคร
  1. โควตาเรียนดี
  2. โควตาพื้นที่
  3. โควตาโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
สาขาที่เปิดรับรับสมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITI)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IMT)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (MMT)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (AFET)
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (INET)
นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 29 ตุลาคม 2564
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  www.fitm.kmutnb.ac.th/openhouse
พัทธนันท์/ข่าว