มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ช่อง 7 HD เจาะสกู๊ปข่าว เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็กใช้เผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อ
News Date18 มิถุนายน 2563
วันนี้เวลา 09.00 น .  สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD  สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ศูนย์วิจัยเผากากของเสีย  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. บันทึกเทปแบบเจาะสกู๊ปข่าวเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ ณ มจพ.
ลักษณะเด่นของเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้งานง่าย เตาเผาขยะไม่ก่อมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเตาเผาขยะแบบแก๊สซิไฟเออร์ ใช้การเผาไหม้จากด้านบนลงล่าง ทำให้ไม่มีเขม่าควัน ลักษณะของเตาฯ จะประกอบด้วย
1. ระบบเผาไหม้  เป็นแบบ 2 ห้องเผาไหม้  โดยห้องเผาไหม้ที่ 1 เผาขยะติดเชื้อ และห้องเผาไหม้ที่ 2 เผาไหม้แก๊สที่เกิดจากห้องเผาไหม้ที่ 1
2. น้้าหนัก 280 กิโลกรัม   และมีขนาดโครงสร้าง  (กว้าง 1xยาว 1.5xสูง 2.5 เมตร)
3. เชื้อเพลิงที่ใช้ น้้ามัน B10-B100
4. อัตราการเผาไหม้ขยะ 13.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
5. สามารถกำจัดขยะได้ 12.6 kg/ชั่วโมง
6. ขณะเตาเผาทำงานจะมีอุณหภูมิ ประมาณ 700-800 oC
7. ขยะติดเชื้อที่สามารถเผาได้ หน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อที่เป็นพลาสติก
 
          เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ที่ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ  นั้น ถือป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยลดขยะติดเชื้อ-แก้ปัญหามลพิษ  รวมทั้งช่วยลดปริมาณขยะลงได้จำนวนมากอีกด้วย เพราะการเผาขยะติดเชื้อออย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเองก็สำคัญเช่นกัน ที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาตลอดพร้อม ๆ กับส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถเข้ามาป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
พร้อมกันนี้ รศ.ดร. สันชัย  อินทพิชัย  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย  มจพ. มอบของที่ระลึกแก่ทีมงานฝ่ายข่าวช่อง 7  HD  และติดตามการออกอากาศ เร็วๆ นี้
 
ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ