มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงการ GO FURTHER INNOVATOR SCHOLASHIP 2019
News Date28 พฤศจิกายน 2562
ทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ GO FURTHER INNOVATOR SCHOLASHIP 2019 หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จากผลงาน "ระบบเบรคสำรองในรถยนต์" โดยมีทีมนักศึกษาประกอบด้วย
1) น.ส.พรชนก ใจตรงกล้า   2) น.ส.หรรษรัตน์ หล่อบุญสม   3) นายอธิศิลป์ คล้ายแย้ม โดยมีอาจารย์ธนพัฒน์ สังขรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้จัดโดย บริษัทฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัททีวีบูรพา จำกัดและสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศได้มีเวทีแสดงแนวความคิดและไอเดียสร้างสรรค์จากการเรียน ไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถต่อยอดดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางด้านเศรษกิจ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 20 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักศึกษาทั้ง 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ จัดการแข่งขัน ณ ห้อง Crystal Grand Ballroom อาคารคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562   
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจภรณ์/ข้อมูล