มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ทีมนักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
News Date21 ตุลาคม 2562
ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจำลองเทคโนโลยีสำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed Railway Construction) ภายใต้หัวข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตัวเอง (Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพื้นคอนกรีตสำหรับรถไฟความเร็วสูง (Ballastless Track) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้แก่ จีน เยอรมัน และไทย โดยทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกอบด้วย ทีมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันจาก ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่  1. นายภูวดล ใยยินดี 2. นายจำรัส แดงสวัสดิ์  3. นายนิติภูมิ ขุนฤทธิ์  คณาจารย์ผู้ควบคุมทีมและให้คำปรึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง
มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักศึกษาทั้ง 3 ท่าน และทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาทุกๆ ท่าน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ Central South University เมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2562 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ Central South University (CSU) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยร่วมกันในการผลิตวิศวกรและนักวิจัยเฉพาะด้านระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต
พัทธนันท์/ข่าว
ผศ.ดร.เจนจิต/ข้อมูล