มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ทีม The Industrious คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้าทุนการศึกษา จากการประกวด Smart Idea by GSB Startup ปี’65
News Date14 กันยายน 2565
     นางสาวพิชยา ฐีตะธรรมานนท์ และนางสาวอารีรัตน์  เชื้อชัย นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ทีม The Industrious) ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คว้าทุนการศึกษาจากธนาคารออมสินจากการประกวด Smart Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Microperneur Academy ประจำปี 2565 จากผลิตภัณฑ์ซอสอเนกประสงค์จากน้ำสับปะรดเหลือทิ้ง   เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท พร้อมเข้าสู่กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup โดยธนาคารออมสินจะสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งธุรกิจจากเงินกองทุนธนาคารออมสินตามแผนธุรกิจที่นำเสนออีกไม่เกินผลงานละ 200,000 บาท  โดยมี ผศ.ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     ผลิตภัณฑ์ซอสอเนกประสงค์จากน้ำสับปะรดเหลือทิ้ง เกิดจากแนวคิดการเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มต้นจากการศึกษาวิจัยในโครงงานพิเศษ ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อีกทั้งช่วยพัฒนาสินค้าทางการเกษตรแปรรูป หรือสร้างนวัตกรรมสินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2562-2565 คือ “พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัย เพื่อการส่งออกและแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ” วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตซอสเอนกประสงค์ มาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมาก และในสถานการณ์ปัจจุบันสินค้าเกษตรสับปะรดมีปัญหาราคาตกต่ำ มีการปลูกสับปะรดกันมากเกินกว่าความต้องการของตลาด และมีสับปะรดตกเกรดซึ่งมีราคาต่ำมากและไม่สามารถป้อนเข้าสู่โรงงานได้ ซึ่งทางวิสาหกิจชุมชนมีการแก้ปัญหาโดยนำมาผลิตเป็นสับปะรดกวน ทั้งนี้ในการผลิตสับปะรดกวนมีบีบน้ำสับปะรดทิ้งเป็นบางส่วนเพื่อประหยัดเวลาในการผลิต ดังนั้น  “ทีม The Industrious” จึงเกิดความสนใจที่จะนำน้ำสับปะรดเหลือทิ้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซอสอเนกประสงค์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ซอสอเนกประสงค์ช่วยชูรสชาติในการประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น  สามารถใช้ในการ 1) หมักเนื้อประเภทต่าง  ๆ ให้มีเนื้อสัมผัสนุ่ม และมีกลิ่นรสที่ดี  2) ใช้เป็นซอสผัดใส่ในการทำผัดเปรี้ยวหวาน ผัดผัก หรือเนื้อสัตว์ต่าง  ๆ โดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม 3) ใช้เป็นซอสจิ้มสำหรับผลิตภัณฑ์ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม เป็นต้น  แน่นอนว่าจุดเด่น ซอสอเนกประสงค์เป็นการชูรสชาติให้แก่ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ยี่ห้อ Pilot โดยมีสโลแกนว่า “อร่อยอเนกประสงค์ คงคุณค่าทางโภชนาการ” ซึ่ง “ทีม The Industrious” มีความต้องการที่จะต่อยอดงานวิจัยเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
 
     จะเห็นได้ว่า “ซอสอเนกประสงค์” ถือเป็นก้าวแรกธุรกิจ Startup ในการเริ่มต้นธุรกิจจากจุดเล็ก ๆ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากไอเดีย และต่อยอดขยายกิจการให้เติบโตได้ เข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ตลอดจนเกิดการปฏิรูปธุรกิจในโมเดลใหม่ ๆ  ในธุรกิจ Startup อย่างปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นจะเข้ามาแทนที่ และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจแบบเดิม ๆ ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเช่นกัน
     
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม The Industrious ด้วยค่ะ
 
ขวัญฤทัย ข่าว