มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ทีม iRAP_Let's go มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2567 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
News Date10 มิถุนายน 2567
ทีม iRAP_Let's go มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคว้ารางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม ในเกมการแข่งขันวิถีข้าว วิถีไทย สู่วิถีสากล “HARVEST DAY” ซึ่งสามารถเอาชนะ ทีม Demeter สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ด้วยคะแนน เกมแรก 510:160 คะแนน และเกมสอง 470:150 คะแนน จนได้รับรางวัลชนะเลิศในที่สุด โดยมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรทางด้านหุ่นยนต์และวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศจำนวน 37 ทีม อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นต้น จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนับสนุนในทุกภาคส่วน ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะวิชาชีพมาพัฒนาหุ่นยนต์ และยกระดับต่อยอดผลงานให้มีศักยภาพสูงสุด โดยมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ นายลัทธพล โอสถานนท์ นายนวพล กุลภา นายชญานิน ธิติ-กุลวัฒน์ นายพงศ์ภพ คงพาลา นางสาวสุพิชชา จิตร์นิยม นายธันธวัช ดารารัตน์ นายธีรพัฒน์ เจริญ-วัฒนาเลิศ
  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นายศิวกร ปานบ้านแพ้ว นายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
  • ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ นายอนวัช จิตรำลึก นายสุกฤษฎิ์ไชย  หอมกระจาย นางสาวณัฏฐณิชา สุขชัย นายธนวัชร สายสินธุ์
  • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นายเขมรักษ์ ขำเลิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นายกิตติภัฏ สุวรรณ์ นายณัฐพล ถาวโรจน์ นายกันตินันท์ คงน่วม
  • สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นายพัฒนเดช ศรีอนันต์ นายณภัทร จันทร์ลาม
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.นพดล พัดชื่น ดร.จิรพันธ์ อินเทียม
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกมการแข่งขันวิถีข้าว วิถีไทย สู่วิถีสากล “HARVEST DAY” มีดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม iRAP_Let's go มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Demeter สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม IVEC3 Robot สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ทีม RC Modracle มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี
รางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม (TPA Robot Automation Excellence Award) ได้แก่ ทีม iRAP Let's Go มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จากการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาแชมป์ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 8 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ ABU M-COT Thailand Championship 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2567  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันหุนยนต์นานาชาติรายการ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2024 ณ ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษและคณาจารย์ทีม ทีม iRAP_Let's go ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ คว้าชัยชนะในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับชาติ
พัทธนันท์/ข่าว
อ.นพดล/ข้อมูล