มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัลเหรียญเงินในงานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The 1st International Exhibition of Inventions of Thailand 2019 (IEIT2019)
News Date06 พฤศจิกายน 2562
ทีมนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน Smart Mirror for Detection Emotions from Audio ในงานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The 1st International Exhibition of Inventions of Thailand 2019 (IEIT2019) สมาชิกในทีมประกอบด้วย
        1.นางสาวปาลิตา พัตรปาล
        2.นายกษิดิศ กิ่งนวศักดิ์
        3.นายกฤตบุญ สุทธิรัตน์ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วลัยพร/ข้อมูล