มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
นักศึกษาชมรมไทยมงกุฎวดี มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567
News Date09 กรกฎาคม 2567
                    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายธรรศ  จักษา  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว ระนาดเอก (ระดับอุดมศึกษา) และนางสาวชนกนาถ  วิเศษชลธาร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดี่ยว ซออู้ (ระดับอุดมศึกษา) จากการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานดนตรีคีตศิลป์ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรีคีตศิลป์ นอกจากนี้เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สนับสนุน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ ให้คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ว่า “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์”
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่าน ที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง
 
รัฐนินทร์/ข่าว
รุ่งนภา/เผยแพร่