มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มจพ. จัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “USA-CHINA TRADE WAR วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจไทย”
News Date18 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) รุ่นที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “USA-CHINA TRADE WAR วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจไทย” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ระหว่างตัวแทนนักวิชาการและตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับในสงครามการค้าและร่วมกำหนดมาตรการและวางแผน รับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนา ได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ อาทิรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในการเสวนา ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่
091-120-8332 คุณเพียรพา 
089-131-6583 คุณอมรา
ลงทะเบียนสัมมนาล่วงหน้าฟรีได้ที่ QR code 
พัทธนันท์/ข่าว