มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3
News Date24 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้า 3 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในทศวรรษหน้า (ค.ศ. 2021 - 2030) จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัล Best Oral Presentation
นายนิธิ บุญโทน และนางสาวกนกเนตร ณ พัทลุง จากผลงานวิจัยเรื่อง การสกัดพรีไบโอติกจากเปลือกทุเรียน
โดยมี อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. รางวัลดีมาก จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
นายอาจหาญ จิตต์ปลื้ม และนางสาวอารียา ตรวจมรรคา จากผลงานวิจัยเรื่อง การกำจัดนอร์ฟล็อกซาซินในน้ำด้วยระบบพลาสมาดิสชาร์จ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
3. รางวัลดีมาก จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
นางสาวกัญญาวีร์ ฟ้าขาว และนางสาวนริศรา บรรจงกิจ จากผลงานวิจัยเรื่อง การบำบัดไขมันด้วยตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยมี อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้รับรางวัลและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2563
พัทธนันท/ข่าว
วิลัยพร/ข้อมูล