มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา มจพ. เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เรี่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยกับการมีจิตอาสา หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
News Date12 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดอบรมขึ้นเพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา มจพ. ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ในการบรรยายเรี่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยกับการมีจิตอาสา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ การปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามุ่งเน้น "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนักศึกษาเข้ารับฟังการอบรมบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธ์/ภาพ