มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
News Date14 พฤษภาคม 2562
นางสาวเพ็ญพิชชา โปร่งใจ นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรเหรียญเงิน และเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท ในงานการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (กลุ่มคอมพิวเตอร์) จากผลงานวิจัยเรื่อง เว็บไซต์จัดการหุ่นยนต์สำหรับการซื้อ-ขายหุ้นและตราสารอนุพันธ์ (TFEX) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลอีกจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเกียรติบัตรเหรียญเงิน พร้อมทั้งเงินรางวัล 5,000 บาท ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบกระจกอัจฉริยะสาหรับการป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า
1. นายกฤตบุญ สุทธิรัตน์ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นายกษิดิศ กิ่งนวศักดิ์  นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวปาลิตา พัตรปาล  นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ผลงานวิจัยเรื่อง การจำแนกการเดินด้วยข้อมูลชีวภาพจาก เซนเซอร์ของอุปกรณ์สวมใส่ โดยการใช้ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
1. นางสาวขนิษฐา ฤทธิ์มนตรี นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
2. นางสาวกัญญ์วรา มะลิวัลย์ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
3. นางสาววรินดา รอวียัน  นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
  พัทธนันท์/ข่าว
  วิลัยพร/ข้อมูล