มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
น.ศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี คว้ารางวัล ชนะเลิศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
News Date28 มีนาคม 2562
นางสาวคณิตา  ทนะขว้าง นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คว้ารางวัล ชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ประเภทกลุ่มโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค  DMAIC ลดน้ำหนักบรรจุเกินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซูริมิ  มีผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          สืบเนื่องจากคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประเภทสถานประกอบการดีเด่น 1 รางวัลและโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น 9 รางวัลอีกด้วย
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย
 
ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ
 
 
เว็บไซต์เดิม