มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563
News Date10 พฤษภาคม 2565
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและกำลังใจในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์และงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของภาควิชาต่าง ๆ ที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีการทำวิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นเป็นประจำทุกปี และครั้งนี้คัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 โดยประกาศผลการคัดเลือกมีคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการประกาศเกียรติคุณและคุณูปการแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสืบไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ