มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศจากคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและการจราจร งานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
News Date11 มีนาคม 2562
เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการปิดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ไม่อนุญาตให้จอดรถในสถานที่ต่อไปนี้ หน้าอาคาร TGGS ลานด้านหน้าด้านหลัง และใต้ตึกอาคารอเนกประสงค์ ลานหน้าอาคาร STRI ลานหน้าอาคารประลอง ลานหน้าอาคารครุศาสตร์ฯ ลานหน้าอาคาร 63 วทอ. และลานจอดรถชั้น 1 อาคาร 40 ปี มจพ. ห้ามรถที่ไม่มีสติกเกอร์และรถของนักศึกษาทุกชั้นปี เข้ามาจอดในมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือบุคลากรเดินทางโดยรถสาธารณะ ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
พัทธนันท์/ข่าว
รัฐธนินท์/ข้อมูล