มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศปิด มจพ. กทม. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-21 เมษายน 2564
News Date10 เมษายน 2564
- ประกาศปิด มจพ. กทม. เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9-21 เมษายน 2564
- ส่วนงานวิชาการของ มจพ. กทม. จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9-21 เมษายน 2564
- ให้บุคลากร มจพ. กทม. ปฏิบัติงานที่บ้าน wfh ตั้งแต่วันที่ 9-21 เมษายน 2564 ทั้งนี้บุคลากรต้องเตรียมความพร้อมในการรับการติดต่อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา