มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
News Date23 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ในสาขาที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวอย่างให้แก่นักศึกษาและบุคคลโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 18 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ   สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง   2. ดร.อรรถพล สังขวาสี  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง   4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
5. นายโพไช บูลม   สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง   6. ดร.โกมล บัวเกตุ  สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทเดชาธร พวงเงินมาก  สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   8. นายสุรพงศ์  ตั้งธราธร  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
9. นายพิชิต ธีรชัยไพศาล  สาขาธุรกิจภาคเอกชน   10. ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
11. นายทายาท  กาญจนะจิตรา สาขาธุรกิจภาคเอกชน   12. นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร  สาขาธุรกิจภาคเอกชน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง  สาขาธุรกิจภาคเอกชน   14. นายมานพ มานะสกุลกิจ   สาขาบริการสังคม
15. ดร.พุฒิพงศ์ สุดหล้า  สาขาบริการสังคม   16. นางสาวเพ็ญพิมล ลือขจร  สาขาบริการสังคม
17. นายชัยนรินทร์ ชลธนานารถ  สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/กีฬา   18. นายสิรเสฏฐ์ บุญมีศรีสง่า  สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัลในงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
พัทธนันท์/ข่าว
วันชนะ/ข้อมูล