มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่องการรับสมัครและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 (ต่อเนื่อง)
News Date26 มิถุนายน 2563
ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงมีประกาศ เลื่อน การรับสมัครและกำหนดการสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563
อาศัยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่องการเปิดรับสมัครและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) มีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้ สำหรับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 1189, 1190  
พัทธนันท์/ข่าว
วรรณพร/ข้อมูล